Algemene ledenvergadering 2018, 15 mei 2018

Aan de leden en de ouders van de jeugdleden van STC De Preamkeskouwers

L.S.

Namens het bestuur van STC De Preamkeskouwers nodig ik u hierbij van harte uit tot het bijwonen van de jaarvergadering van STC De Preamkeskouwers, welke zal plaatsvinden op dinsdag 15 mei 2017 in Cafetaria “De Balk”, Lytse Side, Balk.

Aanvang: 19.30 uur.

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen bestuur
3. Ingekomen stukken
4. Notulen algemene ledenvergadering 2017
5. Jaarverslag seizoen 2017-2018
6. Financieel verslag
7. Verslag kascommissie
8. Contributie
9. Trainingen seizoen 2018-2019 en vooruitblik
10. Pauze
11. Bestuurszaken, aftredende bestuursleden:
Annie Sierdsma: aftredend en niet herkiesbaar
Bennie Leenstra: aftredend en niet herkiesbaar
Douwe Feenstra: aftredend en herkiesbaar.
12. Bestuurszaken, verkiezing nieuwe bestuursleden
13. Nieuws van de activiteitencommissie
14. Rondvraag
15. Sluiting
16. Informeel samenzijn

Met vriendelijke groet,

Bennie Leenstra
STC De Preamkeskouwers

De vergaderlocatie wordt beschikbaar gesteld door: Plaza “De Balk” Lytse Site 10-12 te Balk