Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering 2017

Namens het bestuur van STC De Preamkeskouwers nodigen wij alle leden en ouders van de jeugdleden uit tot het bijwonen van de jaarvergadering van STC De Preamkeskouwers, welke zal plaatsvinden op:

Woensdag 17 mei 2017 in De Treemter te Balk. Aanvang: 19.30 uur.

Agenda:

1. Opening
2. Mededelingen bestuur
3. Ingekomen stukken
4. Notulen ALV 2016
5. Jaarverslag seizoen 2016-2017, incl. jaarverslag activiteitencommissie
6. Financieel verslag
7. Verslag kascommissie
8. Bestuurszaken, aftreden bestuursleden, verkiezing nieuwe bestuursleden
9. Contributie
10. Trainingen seizoen 2017-2018 en vooruitblik
11. Nieuws van de activiteitencommissie
12. Rondvraag
13. Pauze
14. ……….
15. Sluiting
16. Informeel samenzijn

Met vriendelijke groet,

Bennie Leenstra
STC De Preamkeskouwers